Tag: web

บทสวดมนต์วันอาสาฬหบูชา 

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรก หลังจากได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ จึงถือว่าวันนี้เป็น วันพระธรรม อีกทั้งสาวก โกญฑัญญะ ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน และได้อุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรก จึงเป็น วันพระสงฆ์ ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่า วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์…